Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48867
Nhan đề: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xăng dầu Kim Minh
Tác giả: Trần, Quốc Dũng
Nguyễn, Thị Mỹ Kim
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện công tác kế toán cũng như phân tích doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Xăng Dầu Kim Minh. Thông qua đó, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao kết quả kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới.
Mô tả: 100 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48867
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
19.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.