Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48902
Title: Vận dụng quản lý dựa trên giá trị trong xây dựng chiến lược kế toán cho doanh nghiệp
Authors: Nguyễn, Hoàng Dũng
Trần, Thị Lưu Tâm
Keywords: Mô hình quản lý
Giá trị
Chiến lược tài chính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 06 .- Tr.36-38
Abstract: Kế toán có vai trò quan trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ thông tin tài chính nhằm quản trị nguồn lực và tạo giá trị khách hàng và giá trị cổ đông cho doanh nghiệp (DN). Một chiến lược tài chính kế toán được xây dựng và thực thi đúng đắn sẽ giúp DN sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và tăng trưởng. Bài viết nhằm phân tích, vận dụng phương pháp quản lý dựa trên giá trị để xây dựng chiến lược tài chính kế toán cho các doanh nghiệp hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48902
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.