Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48920
Title: Khu vực phía Nam nhiều cách làm sáng tạo
Authors: Thành Sáng
Keywords: Cách làm sáng tạo
Khu vực phía Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 01+02 .- Tr.35-38
Abstract: Năm 2020, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã tích cực tham mưu cấp ủy cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả 8 nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận số 06-KL/BTCTW ngày 1-1-2020 của Ban Tổ chức Trung ương và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy, thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong một năm nhiều dấu ấn của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48920
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.