Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48999
Nhan đề: Phát triển bao trùm - hướng đi tất yếu đối với thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương
Từ khoá: Phát triển bao trùm
Hướng đi tất yếu
Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 961 .- Tr.78-83
Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển bao trùm trở thành hướng đi mới và cần thiết của nhiều quốc gia, khu vực nhằm đáp ứng các mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài. Thành phố Hồ Chi Minh đang trong quá trình hội nhập ngày một sâu rộng hơn với thế giới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48999
ISSN: 2734-9063
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.