Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/490
Title: Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị: Yếu tố trung gian hỗ trợ phát triển thị trường KH& CN
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Sàn giao dịch
Công nghệ
Thiết bị
Khoa học và công nghệ
Thị trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 1 .- Tr.39-41
Abstract: Tổ chức trung gian được đánh giá là một trong các yếu tố cấu thành quan trọng của thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN). Trong đó, sàn giao dịch công nghệ và thiết bị (SGDCN&TB) là loại hình tổ chức trung gian có khả năng thực hiện các dịch vụ hỗ trợ các bên có nhu cầu giao dịch công nghệ, tài sản trí tuệ, từ chào mua, chào bán, giới thiệu, đại diện, đại lý, tư vấn, môi giới, hỗ trợ định giá, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ đàm phán, ký kết, đến thực hiện giao dịch công nghệ, tài sản trí tuệ. Từ kinh nghiệm quản lý một SGDCN&TB tại địa phương, tác giả đề xuất một số nội dung nhằm phát triển loại hình tổ chức trung gian này ở nước ta trong thời gian tới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/490
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.14 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.