Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49029
Title: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại thép Thái Sơn
Authors: Lê, Tín
Phan, Vũ Trường
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Thép Thái Sơn. Từ đó, đề xuất một số giải pháp cho công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
Description: 83 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49029
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
898.35 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.