Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49038
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ Đông Xuân tại tỉnh Bạc Liêu
Authors: Nguyễn, Thúy Hằng
Bùi, Bích Kim
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ Đông Xuân ở tỉnh Bạc Liêu. Từ đó đề ra các giải pháp nhằm tăng năng xuất sản xuất của các nông hộ.
Description: 55 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49038
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.