Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49048
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại doanh nghiệp tư nhân Chí Linh 1
Authors: Đàm, Thị Phong Ba
Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực trạng và đánh giá công tác kế toán, phân tích các khoản vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Doanh nghiệp tư nhân Chí Linh 1. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả vốn bằng tiền, các khoản phải thu tại Doanh nghiệp.
Description: 141 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49048
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
29.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.