Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49071
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Phương
Authors: Trần, Quốc Dũng
Ngô, Anh Thư
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán và phân tích khoản mục vốn bằng tiền, các khoản phải thu trên cơ sở số liệu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc Phương (Công ty TNHH Ngọc Phương). Thông qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao công tác quản lý khoản mục vốn bằng tiền, các khoản phải thu của công ty trong thời gian tới.
Description: 89 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49071
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.