Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49150
Title: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định, chi phí khấu hao và chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán AFC Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thu Nha Trang
Trần, Ngọc Khoen
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định (TSCĐ), chi phí khấu hao và chi phí xây dựng cơ bản dở dang (XDCBDD) của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ đang áp dung thưc tế tai C̣ông ty khách hàng. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lương của quy trình.
Description: 147 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49150
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.130.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.