Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49254
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, TP. HCM
Authors: Trần, Văn Tùng
Ngô, Ngọc Nguyên Thảo
Trần, Phương Hải
Keywords: Vận dụng kế toán quản trị
Kế toán quản trị
Khu công nghiệp Vĩnh Lộc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 01+02 .- Tr.82-87
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đo lường các nhân tố ảnh hưởng việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Mẫu khảo sát gồm 138 cá nhân là cán bộ công nhân viên của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Thông qua việc sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng bằng việc sử dụng mô hình định lượng nhân tố khám phá (EFA), kết quả cho thấy quy mô doanh nghiệp, sự quan tâm đến kế toán quản trị của chủ doanh nghiệp là những nhân tố có ảnh hưởng mạnh nhất và thuận chiều đến việc vận dụng kế toán quản trị của các doanh nghiệp bên cạnh các nhân tố về mức độ cạnh tranh của thị trường, trình độ nhân viên kế toán, chi phí tổ chức kế toán quản trị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49254
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.