Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49258
Title: Tác động của đại dịch Covid-19 đến doanh nghiệp sản xuất: Trường hợp nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Authors: Ngô, Chí Thành
Lê, Hoằng Bá Huyền
Nguyễn, Thị Loan
Keywords: Covid-19
Doanh nghiệp sản xuất
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Kinh tế Thanh Hóa
Chính sách hỗ trợ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 07 .- Tr.65-69
Abstract: Đại dịch Covid-19 đã và đang tác động trực tiếp đến lĩnh vực kinh tế từ phạm vi doanh nghiệp, địa phương đến toàn cầu. Trên cơ sở khảo sát đối với các doanh nghiệp sản xuất có quy mô nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bài báo phân tích tác động của đại dịch Covid-19 đến loại hình doanh nghiệp sản xuất. Trên cơ sở đó, đề xuất các khuyến nghị chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tồn tại, phục hồi và phát triển trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49258
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.