Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49265
Nhan đề: Ngân hàng số và hiệu quả: Trường hợp các NHTM Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Anh phong
Đào, Thị Thanh Huyền
Nguyễn, Thanh Tùng
Trần, Hằng Diệu
Từ khoá: NHTM
Chuyển đổi số
Hiệu quả
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 07 .- Tr.73-76
Tóm tắt: Bài nghiên cứu này tập trung vào xem xét tính hiệu quả của các ngân hàng thương mại (NHTM) trong bối cảnh đầu tư vào chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi từ mô hình ngân hàng truyền thống sang mô hình ngân hàng số (Digital Banking) dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Với dữ liệu thu thập từ 28 NHTM niêm yết, kết quả nghiên cứu chỉ ra tồn tại quan hệ đồng biến giữa đầu tư vào công nghệ với hiệu quả hoạt động. Và như vậy, trong xu thế phát triển các ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động các NHTM là hết sức cần thiết, việc chuyền đổi, gia tăng đầu tư là tất yếu, nhằm tăng tính cạnh tranh và hiệu quả.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49265
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 100.28.0.143


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.