Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4926
Title: Xử lý nước thải làng nghề làm bún bằng chất keo tụ từ hạt chùm ngây
Authors: Huỳnh, Thị Thanh Trúc
Nguyễn, Văn Hoài Phong
Keywords: Xử lý nước thải
Làng nghề làm bún
Chất keo tụ
Chùm ngây
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 08 .- Tr.16-19
Abstract: Ngày nay, vật liệu tự nhiên đã được thử nghiệm nhiều trong xử lý nước, trong số đó hạt cây chùm ngây (Moringa oleitera) là một chất keo tụ được ứng dụng xử lý nước mang lại hiệu quả cao. Nghiên cứu được thực hiện kết hợp hạt chùm ngây (dãy khối lượng 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14g), muối (dãy khối lượng 0,8g1,6g; 2,4g; 3,2g; 4g) và phèn (2,4g; 4,8g) trong xử lý nước thải lò bún và kết quả ghi nhận được khi sử dụng 2g hạt chùm ngây với 0,8g muối và 2,4g phèn trong thời gian lắng 1h thì đạt hiệu suất xử lý TSS 85% và COD 77,56% cao nhất. Việc áp dụng sản phẩm tự nhiên có sẵn này vào xử lý nước là giải pháp bền vững và tin ràng trong tương lai chùm ngây sẽ trở thành một giải pháp thay thế chất keo tụ hóa học.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/4926
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.77 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.