Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4935
Title: Các nhân tố tác động tới động lực làm việc của cán bộ, công chức
Authors: Chu, Tuấn Anh
Keywords: Nghiên cứu định tính
Động lực làm việc
Cán bộ, công chức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.27-29
Abstract: Đây là một nghiên cứu định tính, tiến hành tổng hợp và phân tích các công trình nghiên cứu về động lực làm việc của người lao động nói chung và của cán bộ, công chức nói riêng. Nghiên cứu này nhằm chỉ ra những nhân tố tác động tới động lực làm việc của cán bộ, công chức. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 08 nhân tố chính tác động tới động lực làm việc của người lao động. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sẽ cung cấp cơ sở lý luận cho các nhà quản lý nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động nói chung và cán bộ, công chức nói riêng.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/4935
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_239.94 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.