Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4935
Nhan đề: Các nhân tố tác động tới động lực làm việc của cán bộ, công chức
Tác giả: Chu, Tuấn Anh
Từ khoá: Nghiên cứu định tính
Động lực làm việc
Cán bộ, công chức
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.27-29
Tóm tắt: Đây là một nghiên cứu định tính, tiến hành tổng hợp và phân tích các công trình nghiên cứu về động lực làm việc của người lao động nói chung và của cán bộ, công chức nói riêng. Nghiên cứu này nhằm chỉ ra những nhân tố tác động tới động lực làm việc của cán bộ, công chức. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 08 nhân tố chính tác động tới động lực làm việc của người lao động. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sẽ cung cấp cơ sở lý luận cho các nhà quản lý nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động nói chung và cán bộ, công chức nói riêng.
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/4935
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_239.94 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.