Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4937
Title: Tiềm năng di sản địa chất Cao Bằng và các giải pháp bảo tồn
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Nguyễn, Đại Trung
Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh
Keywords: Di sản địa chất
Cao Bằng
Bảo tồn
Tiềm năng
Giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 08 .- Tr.24-27
Abstract: Điều tra và nghiên cứu di sản địa chất theo hướng bảo vệ, bảo tồn, quản lý và khai thác hợp lý các di sản địa chất (DSĐC) nhằm phát triển bền vững KT-XH là lĩnh vực còn khá mới ở Việt Nam. Cao Bằng là tỉnh miền núi phía Bắc có thiên nhiên đẹp, phong cảnh núi non hùng vĩ cùng nhiều di tích lịch sử, khảo cổ học nổi tiếng..., là nơi có những nét sinh hoạt văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc, cộng thêm các giá trị ĐDSH độc đáo hiếm có. Trên cơ sở tổng hợp các tài liệu hiện có kết hợp các kết quả khảo sát gần đây, bài báo giới thiệu các tỉnh Cao Bằng với những giá trị, ý nghĩa văn hóa, khoa học và giáo dục của từng kiểu DSĐC đồng thời đề xuất một số các giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển bền vững.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/4937
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.