Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49475
Title: Một số vấn đề lý luận về quản trị rủi ro doanh nghiệp
Authors: Vũ, Thị Hằng Nga
Keywords: Rủi ro
Quản trị rủi ro
Mô hình quản trị rủi ro
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 09 .- Tr.64-67
Abstract: Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp là một trong những công cụ đắc lực giúp cho doanh nghiệp hoàn thành được mục tiêu đề ra. Bài viết khái quát hóa khái niệm quản trị rủi ro, đưa ra các chuẩn mực quốc tế để các doanh nghiệp tham khảo trong xây dựng quy trình quản trị rủi ro. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra được bản chất của quản trị rủi ro doanh nghiệp. Đồng thời, phân tích cơ sở lý luận kết hợp với các bước công việc từ nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro, định lượng rủi ro và giám sát rủi ro, làm căn cứ cho các doanh nghiệp tham khảo, xây dựng mô hình quản trị rủi ro.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49475
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.