Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49626
Title: Giảng dạy chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trong các trường đại học ở Việt Nam - những thách thức và giải pháp
Authors: Hồ, Mai Ly
Bùi, Thị Thu Thủy
Keywords: IFRS
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
Đào tạo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 10 .- Tr.29-32
Abstract: Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS - International Financial Reporting Standards) được ban hành bởi Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB - International Accounting Standards Board) với mục tiêu đặt ra các quy tắc chung để báo cáo tài chính có thể thống nhất, minh bạch và có thể so sánh trên toàn thế giới. IFRS ra đời để tạo ra ngôn ngữ kế toán chung, để các doanh nghiệp và báo cáo tài chính của họ có thể thống nhất và đáng tin cậy từ công ty này sang công ty khác, quốc gia này sang quốc gia khác. Đến nay, IFRS đã trở thành ngôn ngữ kế toán chung phổ biến nhất trên toàn cầu. Bài viết đi vào tìm hiểu thực trạng giảng dạy IFRS tại các trường đại học khối kinh tế tại Việt Nam, tìm hiểu các khó khăn, thách thức và đưa ra một số giải pháp trong bối cảnh hội tụ IAS/IFRS.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49626
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.115.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.