Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49717
Title: Tín ngưỡng "Đa thần" với vấn đề định danh của người Êđê ở Tây Nguyên
Authors: Trần, Văn Dũng
Keywords: Tín ngưỡng
Đa thần
Định danh của người Êđê
Tây Nguyên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 01 .- Tr.47-57
Abstract: Cho đến nay, đã có không ít các công trình nghiên cứu về người Êđê từ các bình diện khác nhau như dân tộc học, sử học, xã hội học, văn hóa học, ngôn ngữ học... Khởi đầu là những nghiên cứu của một số học giả người Pháp, như Henri Maitre với Rừng người thượng, Les régions Moi du Sud Indochinois-Le plateau du Darlac (Paris, 1909) và Les Jungles Moi (Paris, 1912); Georges Condominas với Chúng tôi ăn rừng; Leopold Sabatier với việc thu thập, dịch và công bố bộ Luật tục (klei bhiăn) của người Êđê; sưu tầm, dịch và công bố khan Dăm Săn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49717
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.12 MBAdobe PDF
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.