Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49772
Title: Ảnh hưởng của các phương pháp chiết tách đến hàm lượng chất béo trên các nền mẫu sản phẩm thủy sản
Authors: Trần, Minh Phú
Nguyễn, Thanh Quang
Keywords: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nghiên cứu khảo sát phương pháp phân tích lipid thô nhằm đánh giá độ ổn định của các phương pháp phân tích chất béo trên các nền mẫu khác nhau. Phương pháp khảo sát bao gồm: (Soxhlet) phương pháp sử dụng hệ thống Soxhlet và (TCVN) phương pháp thuỷ phân bằng acid theo TCVN 5276:1990. Thêm vào đó, khảo sát độ lặp lại và độ tái lặp của các nền mẫu thuỷ sản cũng được thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả hai phương pháp phân tích chất béo thô sử dụng hệ thống Soxhlet và phương pháp thuỷ phân bằng acid TCVN 5276:1990 đều có thể sử dụng trong phân tích mẫu cá, nguyên liệu thuỷ sản và thức ăn thuỷ sản, do có hệ số biến động thấp giữa các ngày phân tích.
Description: 10tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49772
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
499.32 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.