Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49817
Title: Thực nghiệm xác định thời gian đào thải doxycycline trên cá tra ) nuôi ao (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi ao
Authors: Trần, Minh Phú
Võ, Phương Linh
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu xác định thời gian đào thải của Doxycycline trên cá tra nuôi ao thực nghiệm nhằm làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng kháng sinh hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cá tra (50-100 g/con) có nguồn gốc từ Cao Lãnh, Đồng Tháp và Long Xuyên, An Giang. Số lượng ao thí nghiệm là 03 ao, khối lượng cá là 07 tấn, 08 tấn và 10 tấn. Liều lượng kháng sinh sử dụng là 10 mg DOX/kg cá. Cá được cho ăn kháng sinh liên tục trong 5 ngày. Mẫu cơ được thu ở ngày 1 và ngày 5 khi cho ăn thức ăn chứa kháng sinh. Sau 5 ngày, ngưng cho cá ăn thức ăn có kháng sinh, thu mẫu sau 3 ngày, 7 ngày, 14 ngày và 30 ngày. Mẫu cá (20 con) thu được phi lê lấy thịt và da, trữ ở - 20°C cho đến khi phân tích. Hàm lượng DOX trong cơ cá tra được phân tích bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ. Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng DOX trong cơ cá tra ao đạt cao nhất ngày đầu tiên là 41,52 µg/kg. Sau 5 ngày cho ăn kháng sinh liên tục, tồn lưu DOX trên cơ cá là 101,72 µg/kg. Ở ngày thứ 3 sau khi ngưng cho ăn kháng sinh, kết quả phân tích cho thấy hàm lượng DOX trong cơ cá nhỏ hơn giới hạn phát hiện (<5 µg/kg).
Description: 13tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49817
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
824.57 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.