Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49860
Title: Xây dựng khung phân tích mối quan hệ giữa tầng lớp trung lưu và tăng trưởng kinh tế
Authors: Lê, Kim Sa
Keywords: Tầng lớp trung lưu
Tăng trưởng
Thể chế
Khung phân tích
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.25-32
Abstract: Tầng lớp trung lưu có vai trò quan trọng cho sự thịnh vượng của quốc gia thông qua đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo và ổn định xã hội. Mặc dù vậy, việc xác định quan hệ nhân quả giữa tầng lớp trung lưu và tăng trưởng kinh tế theo nghĩa hẹp và phát triển theo nghĩa rộng là không dễ dàng. Trong nhiều nghiên cứu, tầng lớp trung lưu là cần thiết để có được tăng trưởng kinh tế, làm nền tảng cho sự phát triển. Để hiểu rõ hơn mối quan hệ này, bài viết xây dựng một khung phân tích có tính đến bản chất nội sinh của tầng lớp trung lưu và cho thấy mối quan hệ tương quan giữa i) Thể chế; ii) Tầng lớp trung lưu và iii) Tăng trưởng kinh tế. Trong khung phân tích này, ba yếu tố này có liên quan tới nhau và có mối quan hệ qua lại. Điều này cho thấy, tầng lớp trung lưu là nhân tố quan trọng trong việc giải thích sự khác biệt về trình độ phát triển giữa các quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49860
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.117.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.