Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49867
Title: Thực trạng quản trị doanh thu tại các bệnh viện công lập ở Việt Nam
Authors: Phạm, Thu Trang
Keywords: Bệnh viện công
Quản trị doanh thu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 10 .- Tr.78-82
Abstract: Nguồn tài chính là nguồn lực quan trọng nhất nhằm đảm bảo cho các bệnh viện công lập (BVCL) cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cho xã hội với chất lượng tốt, phát triển và mở rộng các dịch vụ y tế (DVYT). Trong điều kiện Ngân sách nhà nước (NSNN) ngày càng hạn hẹp, công tác quản trị doanh thu tại các BVCL là một vấn đề quan trọng hơn bao giờ hết, cần được thực hiện nhằm tăng cường nguồn lực tài chính để phát triển mở rộng quy mô và tăng chất lượng dịch vụ y tế hiện nay. Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích thực trạng về quản trị doanh thu tại một số BVCL trực thuộc Bộ Y tế ở Việt Nam thông qua việc đánh giá nội dung lập kế hoạch doanh thu, thực hiện kế hoạch doanh thu, kiểm soát doanh thu và ra quyết định về doanh thu, qua đó rút ra những khuyến nghị trong công tác quản trị doanh thu tại BVCL trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49867
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.