Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49919
Title: Quan điểm của một số ngân hàng trung ương trên thế giới trong quản lý tiền ảo
Authors: Đặng, Thu Thủy
Keywords: Ngân hàng trung ương
Quản lý tiền ảo
Tiền ảo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 02 .- Tr.03-13
Abstract: Tiền ảo là một dạng tiền mã hóa không được kiểm soát, phát hành bởi chính phủ, mà được tạo ra và quản lý bởi các nhà phát triển và được sử dụng, chấp nhận giữa các thành viên trong một cộng đồng ảo cụ thể. Do sử dụng các giao thức mật mã phức tạp (phân quyền và mã hóa hoàn toàn) nên tiền ảo không bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp hoặc điều chỉnh của Chính phủ, ngân hàng trung ương hay bên thứ ba. Tuy nhiên, tiền ảo cũng gặp khá nhiều thách thức trong việc cạnh tranh vị trí thống trị, chủ quyền thuộc lĩnh vực tiền tệ tại các NHTW, đặc biệt là những đồng tiền có sức ảnh hưởng mạnh trong khu vực và trên thế giới. Ngược lại, tiền ảo cũng tạo thêm thách thức đối với các cơ quan quản lý tài chính do tính ẩn danh và tính thương mại xuyên biên giới của mình. Bài viết này hướng tới các khía cạnh của quản lý, cơ chế, sự phát triển tiền ảo trong thực tiễn cùng với những quan điểm của NHTW các quốc gia trên thế giới sẽ giúp chúng ta có cái nhìn khách quan để có những điều chỉnh hợp lý cho hoạt động của tiền ảo nhằm đảm bảo cho nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49919
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.