Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49949
Title: Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ ở Tây Nguyên: Nhìn từ góc độ phát triển doanh nghiệp
Authors: Hà, Huy Ngọc
Bùi, Quang Tuấn
Hà, Đình Thành
Keywords: Đổi mới sáng tạo
Doanh nghiệp
Tây Nguyên
Ứng dụng công nghệ mới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 02 .- Tr.54-66
Abstract: Tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới ở Tây Nguyên là một trong những biện pháp nhằm khai thác các giá trị vốn có nội vùng để đưa khu vực kinh tế trọng điểm này tiến nhanh tới mục tiêu phát triển bền vững. Bài viết nhằm mục tiêu làm rõ tình hình đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ ở Tây Nguyên nhìn từ góc độ phát triển doanh nghiệp. Ba vấn đề liên quan được đề cập gồm: i) Khái quát bức tranh phát triển doanh nghiệp, chủ yếu là khu vực kinh tế ngoài nhà nước tại Tây Nguyên trong thời gian vừa qua và vị trí của chúng trong phát triển khu vực; ii) Xu hướng đổi mới sáng tạo và công nghệ giúp định hình mô hình tăng trưởng mới ở Việt Nam trong thập niên tới; iii) Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp vùng Tây Nguyên. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết gợi ý một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ ở vùng Tây Nguyên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49949
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.