Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49949
Nhan đề: Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ ở Tây Nguyên: Nhìn từ góc độ phát triển doanh nghiệp
Tác giả: Hà, Huy Ngọc
Bùi, Quang Tuấn
Hà, Đình Thành
Từ khoá: Đổi mới sáng tạo
Doanh nghiệp
Tây Nguyên
Ứng dụng công nghệ mới
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 02 .- Tr.54-66
Tóm tắt: Tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới ở Tây Nguyên là một trong những biện pháp nhằm khai thác các giá trị vốn có nội vùng để đưa khu vực kinh tế trọng điểm này tiến nhanh tới mục tiêu phát triển bền vững. Bài viết nhằm mục tiêu làm rõ tình hình đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ ở Tây Nguyên nhìn từ góc độ phát triển doanh nghiệp. Ba vấn đề liên quan được đề cập gồm: i) Khái quát bức tranh phát triển doanh nghiệp, chủ yếu là khu vực kinh tế ngoài nhà nước tại Tây Nguyên trong thời gian vừa qua và vị trí của chúng trong phát triển khu vực; ii) Xu hướng đổi mới sáng tạo và công nghệ giúp định hình mô hình tăng trưởng mới ở Việt Nam trong thập niên tới; iii) Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp vùng Tây Nguyên. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết gợi ý một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ ở vùng Tây Nguyên.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49949
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.