Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50001
Title: Ảnh hưởng của công nghệ thông tin và truyền thông đến giá trị vốn hóa chứng khoán: Bằng chứng thực nghiệm tại các thị trường chứng khoán mới nổi và cận biên giai đoạn 2008 – 2018
Authors: Lại, Cao Mai Phương
Keywords: Công nghệ thông tin và truyền thông
Thị trường chứng khoản
Giá trị vốn hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.03-14
Abstract: Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ thông tin và truyền thông đến giá trị vốn hóa chứng khoản của 33 quốc gia từ năm 2008 đến 2018. Nghiên cứu sử dụng ước lượng GLS sau khi đã khắc phục phương sai thay đổi và tự tương quan trên dữ liệu bảng để tiến hành hồi quy đối với 21 quốc gia thuộc thị trường chứng khoán mới nổi và 12 quốc gia thuộc nhóm thị trường chứng khoản cận biên. Tỷ lệ người dùng internet, tỷ lệ người dùng sử dụng điện thoại di động và số lượng thuê bao băng thông rộng cố định trên 100 dân là các biến đo lường chỉ số công nghệ thông tin và truyền thông. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau khi đã kiểm soát các biến vĩ mô thì công nghệ thông tin và truyền thông vẫn ảnh hưởng đến giá trị vốn hóa chứng khoán tại các quốc gia nghiên cứu. Ngoài ra, giá trị vốn hóa chứng khoán của thị trường chứng khoản mới nội trung bình luôn cao hơn từ 11,8 - 14,1% so với thị trường chứng khoản cận biên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50001
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.36 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.