Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50009
Title: Kinh nghiệm xây dựng quan hệ lao động và giải quyết đình công của một số quốc gia trên thế giới
Authors: Trần, Văn Hưng
Võ, Thị Ngọc Liên
Lê, Nguyễn Bình Minh
Keywords: Quan hệ lao động
Đình công
Luật lao động
Công ước quốc tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.22-30
Abstract: Mặc dù pháp luật về lao động của Việt Nam (1994) liên tục sửa đổi, bổ sung với mục đích là ngăn ngừa và hạn chế hậu quả của các cuộc đình công, cũng như thúc đẩy và tạo những nền tảng cơ bản về quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia vào quan hệ lao động. Tuy nhiên, qua trình xây dựng và hoàn thiện quan hệ lao động cũng đang gặp phải những khó khăn và thách thức lớn. Mục tiêu chính của bài viết này là nghiên cứu thực tiễn xây dựng quan hệ lao động và giải pháp xử lý đình công từ ba quốc gia: Hàn Quốc. Nhật Bản và Cộng hòa Liên bang Đức, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng quan hệ lao động, giải quyết đình công trên tinh thần hài hòa lợi ích của các bên liên quan cũng như phù hợp với các công ước quốc tế về lao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50009
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.