Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50027
Title: Nghiên cứu tác động của giáo dục và đào tạo đến thu nhập hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Authors: Vũ, Văn Hùng
Hồ, Kim Hương
Keywords: Điện Biên
Giáo dục và đào tạo
Hộ gia đình
Hồi quy tuyến tính
Nông thôn
Thu nhập
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.61-76
Abstract: Bài viết được thực hiện nhằm nghiên cứu tác động của giáo dục và đào tạo đến thu nhập nông hộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Nhóm tác giả sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính bán lôgarit (Semilog) để đánh giá mức độ tác động của giáo dục và đào tạo đối với thu nhập của hộ gia đình ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Kết quả cho thấy cứ tăng một cấp trong giáo dục sẽ làm cho thu nhập trung bình hàng tháng của các hộ gia đình ở khu vực này tăng lên 16,64%. Như vậy, việc phát triển giáo dục và đào tạo đã cho thấy có những tác động tích cực đối với việc gia tăng thu nhập của hộ gia đình nông thôn. Để cải thiện thu nhập của hộ gia đình nông thôn, Điện Biên cần có các chính sách đầu tư vào phát triển giáo dục và đào tạo hợp lý và hiệu quả, đặc biệt là giáo dục phổ thông và đào tạo nghề, sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao thu nhập của hộ gia đình nông thôn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50027
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.14 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.