Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50027
Nhan đề: Nghiên cứu tác động của giáo dục và đào tạo đến thu nhập hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Tác giả: Vũ, Văn Hùng
Hồ, Kim Hương
Từ khoá: Điện Biên
Giáo dục và đào tạo
Hộ gia đình
Hồi quy tuyến tính
Nông thôn
Thu nhập
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.61-76
Tóm tắt: Bài viết được thực hiện nhằm nghiên cứu tác động của giáo dục và đào tạo đến thu nhập nông hộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Nhóm tác giả sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính bán lôgarit (Semilog) để đánh giá mức độ tác động của giáo dục và đào tạo đối với thu nhập của hộ gia đình ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Kết quả cho thấy cứ tăng một cấp trong giáo dục sẽ làm cho thu nhập trung bình hàng tháng của các hộ gia đình ở khu vực này tăng lên 16,64%. Như vậy, việc phát triển giáo dục và đào tạo đã cho thấy có những tác động tích cực đối với việc gia tăng thu nhập của hộ gia đình nông thôn. Để cải thiện thu nhập của hộ gia đình nông thôn, Điện Biên cần có các chính sách đầu tư vào phát triển giáo dục và đào tạo hợp lý và hiệu quả, đặc biệt là giáo dục phổ thông và đào tạo nghề, sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao thu nhập của hộ gia đình nông thôn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50027
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.14 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.