Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50033
Title: Các biện pháp thúc đẩy công dân tích cực tham gia hoạch định chính sách công của Trung Quốc sau Đại hội XVIII
Authors: Nguyễn, Diệu Hương
Keywords: Trung Quốc
Đại hội XVIII
Hoạch định chính sách công
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.10-16
Abstract: Sau Đại hội XVIII, Trung Quốc đã đưa ra và thực hiện một số biện pháp nhằm thúc đẩy công dân của nước này tích cực tham giâ hoạch định chính sách công hơn nữa. Cụ thể như: Thực hiện chế độ công khai tin tức của chính quyền các cấp, sửa đổi một số điều luật và quy định liên quan đến quyền tham gia của công dân, mở rộng thêm các kênh để công dân tham gia hoạch định chính sách công thuận tiện hơn. Các biện pháp này phần nào đã phát huy được tác dụng, giúp công dân tăng cường ý thức tham gia hoạch định chính sách công. Tuy nhiên, một số biện pháp vẫn mang tính hình thức mà chưa có hiệu quả thực chất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50033
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.