Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50038
Title: Quá trình đô thị hóa kiểu mới ở Trung Quốc hiện nay
Authors: Hà, Thị Hồng Vân
Trần, Thu Minh
Nguyễn, Thị Hà Phương
Keywords: Đô thị hóa kiểu mới
Trung Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.17-27
Abstract: “Đô thị hóa kiểu mới” không chỉ trở thành một động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc, mà còn cung cấp một nền tảng quan trọng cho việc chuyển đổi kinh tế và phát triển các ngành dịch vụ của quốc gia đông dân nhất thế giới này. Bài viết phân tích quan điểm của Chính phủ Trung Quốc, những nội dung chủ yếu, các lĩnh vực ưu tiên cải cải cách, những thành tựu chính “đô thị hóa kiểu mới” ở Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII của. Bài viết cũng đưa ra một số đánh giá, và chỉ xu hướng phát triển của đô thị hóa ở Trung Quốc trong thời gan tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50038
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.49 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.