Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50063
Title: Bàn về tội mua dâm người dưới 18 tuổi quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015
Authors: Đinh, Thị Thu Hằng
Keywords: Bộ luật hình sự năm 2015
Người dưới 18 tuổi
Tội mua dâm
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 06 .- Tr.21-26
Abstract: Mua dâm là một hiện tượng xã hội tồn tại phổ biến ở nhiều quốc gia và là hiện tượng xã hội tiêu cực ở nước ta. Bởi mua dâm là hiện tượng trái với truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc, đồng thời ảnh hưởng xấu đến đời sống văn hóa và trật tự an toàn công cộng. Hành vi mua dâm người chưa thành niên thực tế có thể xảy ra nhiều nhưng việc truy cứu trách nhiệm hình sự còn gặp nhiều khó khăn do chưa có sự thống nhất về cách hiểu hành vi khách quan trong quá trình áp dụng pháp luật hình sự, dẫn đến số vụ khởi tố về hình sự không nhiều. Do đó, để hiểu cơ sở lý luận về tội danh này và áp dụng chính xác trên thực tiễn là điều vô cùng quan trọng, bởi đối tượng tác động của tội phạm là đối tượng dễ bị tổn thương về tâm sinh lý và cần được bảo vệ đặc biệt. Trong nội dung bài viết, tác giả tập trung phân tích các quy định của pháp luật về tội mua dâm người chưa thành niên, từ đó chỉ ra những vướng mắc, bất cập và nêu kiến nghị hoàn thiện cụ thể.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50063
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.45 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.