Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50064
Title: Xác định và áp dụng tập quán trong giải quyết tranh chấp về hôn nhân và gia đình tại tòa án nhân dân
Authors: Nguyễn, Bé Lê
Keywords: Hôn nhân và gia đình
Tòa án nhân dân
Tập quán
Tranh chấp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 06 .- Tr.27-32
Abstract: Trong bài viết: “Xác định và áp dụng tập quán trong giải quyết tranh chấp về hôn nhân và gia đình tại tòa án nhân dân”, tác giả Nguyễn Bé Lê nêu nhận định: Quá trình áp dụng tập quán để giải quyết các tranh chấp về hôn nhân và gia đình còn nhiều bất cập như: Hệ thống pháp luật về hôn nhân và gia đình đã có quy định cho phép các đương sự viện dẫn tập quán để yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết, nhưng những quy định này chưa cụ thể, dẫn đến việc Tòa án còn lúng túng khi xác định các tập quán do đương sự viện dẫn, yêu cầu. Các địa phương vẫn chưa xây dựng được các danh mục tập quán theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình. Do cơ sở pháp lý chưa hoàn thiện, dẫn đến chưa có sự thống nhất hoặc “ngại” áp dụng tập quán ở các địa phương, chưa thực sự phát huy được quy định tại khoản 2 Điều 4 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Do đó, nghiên cứu vấn đề xác định và áp dụng tập quán trong giải quyết tranh chấp về hôn nhân và gia đình tại Tòa án nhân dân, nhằm đề xuất, kiến nghị hoàn thiện các quy định về áp dụng tập quán là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung phân tích về xác định tập quán về hôn nhân và gia đình để áp dụng tại Tòa án nhân dân; đánh giá thực trạng áp dụng tập quán trong việc giải quyết tranh chấp về hôn nhân và gia đình tại Tòa án nhân dân; từ đó đưa ra một số kiến nghị cụ thể.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50064
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.