Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50073
Title: Bồi thường thiệt hại tinh thần cho pháp nhân do hành vi hợp đồng trong khuôn khổ CISG
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Trinh
Bùi, Thị Quỳnh Trang
Keywords: CISG
Pháp nhân
Thiệt hại tinh thần
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam;Số 06 .- Tr.78-93
Abstract: Hiện nay, vấn đề bồi thường thiệt hại tỉnh thần do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra trong khuôn khổ CISG vẫn đang là một vấn đề gây ra nhiều tranh cãi. Điền này dẫn đến nguy cơ xảy ra tình trạng áp dụng không thống nhất các quy định của CISG đồng thời ảnh hưởng đến mục tiêu của CISG được đặt ra tại Điều 7. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả sẽ trình bày quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần trên góc độ ủng hộ từ nhiều khía cạnh, kể cả lý luận và thực tiễn. Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra những vấn đề đặt ra khỉ thực hiện quyền bồi thường thiệt hại tỉnh thần cho pháp nhân do hành vi vi phạm hợp đồng và đề xuất một số giải pháp khắc phục.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50073
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.6.58


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.