Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50174
Title: Cộng đồng người Hoa Phúc Kiến ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương: Quá trình định cư và những đặc trưng văn hóa
Authors: Nguyễn, Đình Cơ
Nguyễn, Thị Ngọc Minh
Keywords: Người Hoa Phúc Kiến
Cộng đồng người Hoa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 03 .- Tr.54-61
Abstract: Người Hoa Phúc Kiến là cộng đồng đông đảo và có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của vùng đất Bình Dương trong suốt chiều dài lịch sử. Quá trình định cư, phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng này mang nhiều nét đặc trưng khác với nhiều địa phương khác của Nam Bộ. Bài viết nhìn lại quá trình định cư của cộng đồng người Hoa Phúc Kiến ở Thủ Dầu Một, nêu lên một số đặc trưng văn hóa thể hiện qua ẩm thực, tôn giáo…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50174
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.