Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5038
Nhan đề: Respond of Meiobenthos Communities’ Distribution Patterns by Estuarine Gradients in Cung Hau Estuary, Mekong Delta
Tác giả: Nguyễn, Văn Sinh
Nguyễn, Thị Kim Phượng
Nguyen, Huu Hung
Duong, Duc Hieu
Ngo, Xuan Quang
Từ khoá: Cung Hau est uary
Meiobenthos community
Mekong Delta
Salinity gradient
Năm xuất bản: 2014
Tùng thư/Số báo cáo: Southeast Asia Journal of Sciences;3 .- p.43-51
Tóm tắt: The meiobenthos community in the Cung Hau estuary, Mekong river, were investigated in dry season 2009. The results showed that they consist of 18 taxa. Their meiobenthos density was recorded from 259±126 to 1375±609 inds.10cmˉ². Nematode was the most dominant taxa, represented 76.4% in the total. Other subdominant taxa were copepoda, turbellaria and sarcomastigophora. Meiobenthos density was found high value at inland and marine stations according to diversity indices such as S. H’, d and N1, N2, Ninf while they showed lower at middle estuary stations. The biological diversity indices were higher in the middle part comparing to the remaining stations.
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5038
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_884.05 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.16.210


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.