Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50452
Title: Cải thiện môi trường kinh doanh phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
Authors: Lê, Thanh Tùng
Ngô, Chí Thành
Keywords: Cải thiện
Môi trường kinh doanh
Phát triển doanh nghiệp
Thanh Hóa
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 582+583 .- Tr.61-63
Abstract: Trong những năm qua, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả nhất định. Theo số liệu của Sở Kế hoạch & Đầu tư, năm 2020 tỉnh Thanh Hóa ước đạt 26.000 doanh nghiệp, trong đó 17.274 doanh nghiệp đang hoạt động, hàng năm đóng góp 35-45% GDRP toàn tỉnh. Để đạt được các mục tiêu về phát triển doanh nghiệp, việc cải thiện môi trường kinh doanh trong bối cảnh hội nhập như hiện nay là hết sức cần thiết. Bài viết nêu tổng quan về thực trạng môi trường kinh doanh của tỉnh Thanh Hóa cũng như kết quả trong việc phát triển doanh nghiệp, từ đó đưa ra các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nhằm phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50452
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.