Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50452
Nhan đề: Cải thiện môi trường kinh doanh phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
Tác giả: Lê, Thanh Tùng
Ngô, Chí Thành
Từ khoá: Cải thiện
Môi trường kinh doanh
Phát triển doanh nghiệp
Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 582+583 .- Tr.61-63
Tóm tắt: Trong những năm qua, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả nhất định. Theo số liệu của Sở Kế hoạch & Đầu tư, năm 2020 tỉnh Thanh Hóa ước đạt 26.000 doanh nghiệp, trong đó 17.274 doanh nghiệp đang hoạt động, hàng năm đóng góp 35-45% GDRP toàn tỉnh. Để đạt được các mục tiêu về phát triển doanh nghiệp, việc cải thiện môi trường kinh doanh trong bối cảnh hội nhập như hiện nay là hết sức cần thiết. Bài viết nêu tổng quan về thực trạng môi trường kinh doanh của tỉnh Thanh Hóa cũng như kết quả trong việc phát triển doanh nghiệp, từ đó đưa ra các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nhằm phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50452
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.