Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50463
Title: Các phát hiện về triển khai hệ thống quản lý quan hệ khách hàng tích hợp mạng xã hội ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành du lịch ở Việt Nam
Authors: Lê, Giang Nam
Keywords: Phát hiện
Triển khai
Quản lý
Quan hệ khách hàng
Mạng xã hội
Doanh nghiệp
Du lịch
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 582+583 .- Tr.78-80
Abstract: Bài viết này sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhằm khái quát thực trạng quy trình triển khai quản lý quan hệ khách hàng tích hợp mạng xã hội (S-CRM), các tiền đề cho hệ thống S-CRM, cơ chế quản trị sự thay đổi trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và các yếu tố bổ trợ cho hệ thống S-CRM của DNNVV trong ngành du lịch Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50463
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.