Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50469
Title: Ảnh hưởng của cảm nhận về thực hiện trách nhiệm xã hội đến lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực nhà hàng: bằng chứng thực nghiệm tại thành phố Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Trần, Đoàn Thục
Keywords: Ảnh hưởng
Cảm nhận
Trách nhiệm xã hội
Lòng trung thành
Khách hàng
Nhà hàng
Thực nghiệm
Cần Thơ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 582+583 .- Tr.90-92
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích sự ảnh hưởng của cảm nhận trách nhiệm xã hội đến lòng trung thành khách hàng trong lĩnh vực nhà hàng tại thành phố Cần Thơ. Đề tài được thực hiện dựa trên số liệu sơ cấp từ mẫu nghiên cứu gồm 180 khách hàng. Kết quả phân tích PLS-SEM cho thấy khi khách hàng có cảm nhận trách nhiệm kinh tế của các nhà hàng càng tốt thì sự hài lòng của khách hàng sẽ càng cao. Ngoài ra, kết quả phân tích còn cho thấy rằng sự hài lòng bị ảnh hưởng tích cực bởi các nhân tố như cảm nhận trách nhiệm pháp lý, cảm nhận trách nhiệm đạo đức, cảm nhận trách nhiệm từ thiện và cảm nhận trách nhiệm với khách hàng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy khi khách hàng có sự hài lòng cao hơn thì họ sẽ lòng trung thành cao hơn đối với nhà hàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50469
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.