Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50469
Nhan đề: Ảnh hưởng của cảm nhận về thực hiện trách nhiệm xã hội đến lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực nhà hàng: bằng chứng thực nghiệm tại thành phố Cần Thơ
Tác giả: Ngô, Mỹ Trân
Trần, Đoàn Thục
Từ khoá: Ảnh hưởng
Cảm nhận
Trách nhiệm xã hội
Lòng trung thành
Khách hàng
Nhà hàng
Thực nghiệm
Cần Thơ
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 582+583 .- Tr.90-92
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích sự ảnh hưởng của cảm nhận trách nhiệm xã hội đến lòng trung thành khách hàng trong lĩnh vực nhà hàng tại thành phố Cần Thơ. Đề tài được thực hiện dựa trên số liệu sơ cấp từ mẫu nghiên cứu gồm 180 khách hàng. Kết quả phân tích PLS-SEM cho thấy khi khách hàng có cảm nhận trách nhiệm kinh tế của các nhà hàng càng tốt thì sự hài lòng của khách hàng sẽ càng cao. Ngoài ra, kết quả phân tích còn cho thấy rằng sự hài lòng bị ảnh hưởng tích cực bởi các nhân tố như cảm nhận trách nhiệm pháp lý, cảm nhận trách nhiệm đạo đức, cảm nhận trách nhiệm từ thiện và cảm nhận trách nhiệm với khách hàng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy khi khách hàng có sự hài lòng cao hơn thì họ sẽ lòng trung thành cao hơn đối với nhà hàng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50469
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.