Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50684
Title: Quản lý Nhà nước đối với đất quốc phòng
Authors: Nguyễn, Việt Dũng
Keywords: Đất quốc phòng
Quản lý nhà nước
Bộ Quốc phòng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 16 .- Tr.25-32
Abstract: Trong giai đoạn hiện nay, để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, cần tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước đối với đất quốc phòng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50684
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.12 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.