Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5088
Title: Đổi mới tư duy để kinh tế tư nhân là động lực của sự phát triển
Authors: Phan, Huy Đường
Keywords: Đổi mới tư duy
Kinh tế tư nhân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.33-35
Abstract: Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành công về tăng trưởng và giảm nghèo ấn tượng. GDP và thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình vào năm 2010. Xu thế phát triển này của đất nước đòi hỏi phải khẳng định vai trò động lực của khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) đối với phát triển. Kinh nghiệm thế giới cũng cho thấy vai trò của kinh tế nhà nước rất quan trọng, nhưng động lực để phát triển nền kinh tế phải là kinh tế tư nhân. Trong bối cảnh mới, đặc biệt là dưới tác động của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, khu vực KTTN cần phải trở thành một động lực cơ bản cho phát triển để thúc đẩy sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế Việt Nam.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5088
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_262.31 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.