Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50903
Title: Đổi mới quản trị xã hội ở Trung Quốc: Thực tiễn và kinh nghiệm
Authors: Nguyễn, Trọng Bình
Keywords: Đổi mới
Quản trị xã hội
Trung Quốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 02 .-Tr.3-13
Abstract: Từ cải cách mở cửa đến nay, xã hội Trung Quốc đã có sự thay đổi rất sâu sắc. Điều này đặt ra yêu cầu bức thiết đối với việc đổi mới quản trị xã hội ở nước này. Đổi mới quản trị xã hội ở Trung Quốc nhằm đáp ứng yêu cầu mới thể hiện ở nhiều điểm, trong đó cốt lõi là chuyển từ “quản lý xã hội” sang “quản trị xã hội” với cơ chế chủ yếu là “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, xã hội hiệp đồng, công chúng tham gia”. Bài viết phân tích thực tiễn và kinh nghiệm về đổi mới quản trị xã hội trong quá trình cải cách, mở cửa ở Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50903
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.