Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50904
Title: Tổ chức ngành nghề kiểu mới của Trung Quốc: Nghiên cứu trường hợp Liên minh gốm sứ đại chúng
Authors: Khâu, Tình
Khâu, Hải Hùng
Keywords: UCA
Cụm ngành nghề
Gốm sứ
Phật Sơn
Trung Quốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 02 .-Tr.14-28
Abstract: Nhằm tìm cách nâng cấp và chuyển đổi mô hình, nhiều doanh nghiệp gốm sứ tư nhân ở Trung Quốc đã cùng nhau khởi xướng thành lập sàn dịch vụ chuỗi ngành nghề liên minh gốm sứ đại chúng (dưới đây gọi tắt Liên minh uốm sứ đại chúng: UCA). Sản địch vụ này đã tìm ra con đường để các doanh nghiệp có tính cạnh tranh cùng ngành trong cụm ngành nghề truyền thống triển khai thành công hành động tập thể trong những khâu then chốt của chuỗi ngành nghề, phát huy có hiệu quả hiệu ứng quy mô bên ngoài. UCA là ví dụ thành công của Trung Quốc trong việc thực hiện tổ chức hóa, chế độ hóa hành động tập thể ngành nghề cho một số ít chủ thể thị trường đa phương, là đại diện điển hình cho kinh nghiệm nâng cấp chuyển đổi mô hình ngành nghề và đối mới tổ chức ngành nghề đặc sắc Trung Quốc. UCA hình thành nên tổ chức ngành nghề kiểu mới, phá vỡ khó khăn, phát huy hiệu ứng quy mô bên ngoài và hành động tập thể cho ngành chế tạo thông qua việc đổi mới tổ chức ngành nghề, huy động hết các nguồn lực thị trường. xã hội và nhà nước. đưa ra bài học kinh nghiệm và gợi mở cho việc thực hiện nâng cấp đổi mới mô hình ngành nghề. Dựa vào việc điều tra nghiên cứu mang tính đi sâu truy vét đối với trường hợp UCA trong suốt 2 năm rưỡi của nhóm chuyên đề, bài viết này sẽ tổng kết đặc điểm và nhân tố cấu thành của tổ chức ngành nghề kiểu mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50904
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.62 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.