Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5104
Title: Đặc điểm chất lượng và khả năng sử dụng cát trắng khu vực Hải Lăng, Quảng Trị
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Bùi, Thanh Tịnh
Hồ, Hải Anh
Keywords: Cát trắng
Quảng Trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 08 .- Tr.32-34
Abstract: Quảng Trị là một trong số các tỉnh ven biển của Việt Nam có tiềm năng lớn về cát trắng được thành tạo trong các trầm tích nguồn gốc biển, biển gió và phân bố khá tập trung tại khu vực Hải Lăng. Mặc dù đã được nhiều nhà đầu tư quan tâm tuy nhiên việc nghiên cứu đánh giá chất lượng, khả năng khai thác và sử dụng cát trắng trong các lĩnh vực công nghiệp còn nhiều hạn chế. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và tổng hợp tài liệu, bài báo giới thiệu về đặc điểm địa chất, chất lượng cát trắng khu vực Hải Lăng; đồng thời, trên cơ sở chất lượng đánh giá khả năng sử dụng trong các ngành công nghiệp. Kết quả nghiên cứu là cơ sở định hướng cho công tác thăm dò, khai thác và chế biến cát thạch anh nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cát thạch anh cho các ngành sản xuất công nghiệp trong nước và xuất khẩu.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5104
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.45 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.10.34


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.