Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51117
Title: Mùa vụ khai thác nguồn lợi thủy sản và thành phần loài cá trên sông Mang Thít
Authors: Hà, Phước Hùng
Nguyễn, Cẩm Thư
Keywords: Quản lý nguồn lợi thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát mùa vụ khai thác của 30 hộ khai thác thuỷ sản và thành phần loài cá trên sông Mang Thít được tiến hành từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020. Kết quả xác định được 66 loài cá thuộc 29 họ trong 8 bộ, chiếm ưu thế là bộ cá vược (Perciformes) với 23 loài cá chiếm 35% và bộ cá da trơn (Siluriformes) với 16 loài cá chiếm 24% tổng số loài thu được. Tiếp theo là bộ cá chép (Cypriniformes) có 13 loài chiếm 20%, bộ cá lìm kìm (Benloniformes) có 5 loài chiếm 8%, bộ cá bơn (Pleuronectiformes) có 4 loài chiếm 6%, bộ cá thát lát (Osteoglossiformes) và bộ cá trích (Clupeiformes) đều có 2 loài mỗi bộ chiếm 3%, cuối cùng là bộ cá chim (Charactiformes) chỉ có 1 loài chiếm 1%. Mùa vụ khai thác chính là mùa nước nổi từ tháng 5 đến tháng 10. Ngư cụ được tìm thấy nhiều nhất là lưới cào chiếm 63%. Số người tham gia lao động là 1,67±0,65 người/hộ người, số năm kinh nghiệm khai thác là 6,30±4,79 năm, độ tuổi trung bình tham gia lao động là 44,03±12,21 tuổi. Sản lượng lưới cào 6,02±2,70 kg/ngày, các loại ngư cụ khác có sản lượng 0,87±0,46 kg/ngày.
Description: 20tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51117
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
828.05 kBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.