Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5120
Title: Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và lối sống tối giản của giới trẻ Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thường Lạng
Trần, Thị Kim Chi
Keywords: Lối sống tối giản
Hành vi tiêu dùng
Mối quan hệ
Tiêu dùng bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.36-38
Abstract: Bài viết phân tích, nghiên cứu số liệu khảo sát trên đối tượng là giới trẻ Hà Nội (khảo sát, 2017) để làm rõ hơn mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và lối sống tối giản (LSTG). Kết quả nghiên cứu cho ra được lối sống hình thành hành vi và hành vi hình thành lối sống. Một hành vi tiêu dùng bền vững hay không bền vững được hình thành từ nhận thức. Con người muốn thay đổi nhận thức tốt cần hình thành lối sống lành mạnh tác động trở lại hành vi tiêu dùng. Bài viết sử dụng phương pháp EFA và mô hình logit đa thức để đưa ra kết luận về mối quan hệ của hành vi tiêu dùng và lối sống tối giản.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5120
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_261.38 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.